2% Dane za rok 2016

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): OZ SLNIEČKO NA CESTE!
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42306116
Sídlo: 83340 Bratislava, Limbová 1
Návod na poukazanie 2% (3% pre jednotlivcov).
Tlačivá na poukazenie 2%

OSTATNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY na
č. účtu OZ SLNIEČKO NA CESTE! 

FIO banka, 2900451930/8330
IBAN účtu: SK0983300000002900451930

Hlavnou náplňou OZ SLNIEČKO NA CESTE! je poskytnutie kvalitnej starostlivosti po odbornej aj ľudskej stránke o deti a mladistvých, ktorí sa stali predovšetkým obeťou dopravnej nehody.
Činnosť je zameraná na aktivity, ktoré sú minimálne, alebo nie sú vôbec finančne kryté prostredníctvom štátnych inštitúcií.